Josep Calvo Ural   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   PALMA

Els seus cognoms fan pensar que no era mallorquí. No he pogut esbrinar la seva procedència ni les raons per les quals el condemnaren a morir a Mallorca. Tenia vint-i-tres anys i era fadrí. L'afusellaren a les sis del matí de dia vint de maig del trenta-nou.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 44

fideus  

3