En aquesta altra la vaig fer

a l’any 44 a Calvià

corn a contestació a una

plagueta que va llegir la

madona de la possessió de

Son Sastre, damunt el

Desembarc del Capita Bayo

a Porto Cristo (Manacor),

es diu aixi:

                                                                                                                                                       

Trist 36

Amb aquests quants anys de guerra

quasi tothom té per contar

a un l'hi mataren son pare

i a l’altré un fill o be un germà.

A Calviâ, en el cementiri

un cunyat meu està enterrat

per les bales del feixisme

ell va eser assassinat.

Eren tres persones juntes

que foren assessinades

i a Calvià, en el cementiri

juntes estan sepultades.

Dia 30 de Septembre

de l’any 1936

a la carratera d’ Illetes

allà li peguaren set tirs.

No vos cregueu germans meus

que a ell l'hagi jo oblidat

que ferides corn aquestes

no es c!ouen tan aviat.

 I molt m’agradaria saber

Qui va esser el mal entrenyat

 Que a la carretera d’ Illetes

Va assessinar el meu cunyat

Josep Pont Cladera

era el seu nom

   del qui fou assessinat.

    i l'autor d’aquestes glosses

    Un servidor el seu cunyat,

Guillem Payeras.

A les tres persones

Que en refereix

A n’aquestes glosses

Eran, Tomeu d’eu Lloquet,

Joan Coves i Josep Ros,

El meu cunyat.

 

                                                         Guillem Payeras Serra

                                                 Gener de 1944