Joan Planelles Marí      |    BIOGRAFIES  | TEMA PALMA |

Vint-iset anys. Fadrí. Era pescador d'ofici. El mataren una de les nits més sagnants de la Ciutat de Mallorca; el tres de setembre del trenta-sis, vigília del reembarcament de Bayo. Joan Planelles morí a Son Pardo.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 135

 

 

fideus