Pere Quesada Núnez      |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA |

Treballava a la "Funeraria Previsora Mallorquina". El trenta de gener del trenta-set, va rebre una notificació urgint-lo a presentar-se a la comissaria de policia. Estrenyat i esporuguit, va presentar-se acompanyat de la seva esposa, Catalina Castro i Cruz. El feren possar sol a les dependències i Catalina va quedar al portal. Més tard li comunicaren que no podia acomiadar-se del seu espoòs, perquè quedava detingut. De llavors ençà, mai no s'ha sabut cap noticia d'ell.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 139

 

fideus