Pere Bauçà Cursach  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  SON SERVERA

Vivia a Manacor. També hi morí, a Manacor: a Son Coletes, el desset d'agost del trenta-sis. Era casat i tenia quaranta-vuit anys.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 34

fideus/