Joan Bosch Mas   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:      ESPORLES / SOCIALISME   |

Li deien En Manxador. Pertanyia al Partit Socialista i treballava de carboner. El jutjaren, juntament amb una llarguíssima llista de paisans seus, el catorze de juny del trenta.vuit, a l'Institut Ramon Llull de la Ciutat de Mallorca. Condemnat a pena de mort per adhesió a la rebel·lió, la sentència fou executada a les set del matí del vint-i-sis d'agost del trenta.nou. Amb ell moriren Bartomeu Tomàs, Gabriel Calafell i Pau Fernández. enjudiciats el mateix dia. Joan Bosch tenia trenta-un anys i era fadrí.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 47

 

 

Esporles, una manta sobre un torrent d'entusiasme

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

Damià Quetglas

fideus  

3