El mitin contra Maura

 

El solo anuncio de que los socialistas y republicanos iban a celebrar un mitin contra la política gubernamental de Maura produjo la diarrea a la gente conservadora, el delirio a “La Almudaina” y la hidrofobia a “Gaceta de Mallorca

 

¡Un mitin contra Maura en Mallorca, en su propia casa! ¡Qué vergüenza para la familia!.

 

No es extraño pues que ésta, atacada de fuerte síncope. Se revolviera nerviosa y delirante contra los organizadores del acto y llamara “incendiarios” y “ladrones” a los que asistirían a él.

 

No obstante eso, el mitin se llevó a efecto y a la Plaza de Toros de Palma de reunieron 6.000 “incendiarios”.

 

No hay porque decir que con tanto “incendio” el acto resultó brillante y los discursos fogosos y luminosos, hasta tal punto que las chispas llegaron a la redacción de “Gaceta”, convirtiendo en hoguera a toda la “humildad cristiana” de aquella casa y pereciendo entre sus llamas Doña cultura y Don juicio, padre y madre respectivos del ilustre P. Pont.

 

En paz descansen.

 

oooooOooooo

 

Por haber publicado íntegros los discursos que se pronunciaron en el mitin, el colega “La Tarde”, creemos por demás hacerlo nosotros, como era nuestro propósito. Más como teníamos solicitado ya el de D. Gabriel Alomar y el de D. Alejandro Jaume, únicos dos oradores que no pertenecían a ninguno de los partidos organizadores del acto, en honor al compromiso contraído los insertamos a continuación.

 

Igualmente damos publicidad a la carta de Fabra Ribas (Mario Antonio), por considerarla de importancia.

 

D. Gabriel Alomar

 

Ciutadans

 

Per primera vegada parl avuim en públic, de política mallorquina. Ja sabem que la mèua activitat s’exerceix fora d’aquí, en aqueixa Catalunya qui tan gentilmente ha recompensat el meu esforç per ella. Jo som més aviat escriptor que orador, i per això ha volgut escriure les meves paraules, a fi de que fossen únicamente continuación de la meva tasca de cada día. Elles no podrán esser llargues, venturosament per a voltros. El meus treballs no em diesen espai per extenses alocucions.

 

Ja ho veis. Els Camps están deslliandats. La “bona gent”, com diria am forta frase irónica, un gran amic meu, la “gent honrada” qui demana avui repressions admirablemente evangéliques, ens ha declarat “apaches”, “canalla mundial”. Rebèu, amics meus, com una gloria aqueixa injuria vinguda de boca d’ells, Escoltaume. La més forta de les meues emocions en aquest momento ve sobre tot de trobarme confús en voltros treballadors, gent de demà, veritables furistes, suscitadors de dies novells; amb voltros qui duis una antotrxa per esvair totes les tenebres. Doncs bé: en el generós moviment europeu qui ha retorant Espanya a la civilización, s’hi han mescalt aquests dos elements on tots noltres bategam: els no conformistes de l’anima (intel·lectuals, poetes, alts periodistas), i els no conformistes del cos, obrers, proletaris, exércit de les futures construccions. Y en una part del meu esperit s’anomena Anatole France, o Mirabeau, o D’Annunzio, o Haeckel, O Meterlink, l’altra du, per nom, aquesta sola paraula: “Treball”. Y d’aquest doble “apachisme” som fets per a oposar-lo amb un crit de guerra a “l’apachisme” qui comensa en l’Inquisició espanola o en les dragonades franceses o en el Terror fernandí de 1924, per acabar en les brevatres de Scarpia d’un La Cierva.

 

Un benemperti amic meu, qui no sera un “apache” als ulls dels “apaches” negres, en Ramis de Maeztu, temperamento moderadíssim, Escriu desde Londres aquestes terribles paraules:

 

“La impresión primera que produce la noticia de la dimisión del Gabinete Maura en Londres no puede apenas describirse. Es como si el mundo entero despertase de una pesadilla insoportable.

 

“Esta es precisamente la palabra que emplean los periódicos en sus cartels anunciadores: “¡Dimite el Gobierno español!! ¡¡La pesadilla se ha acabado!!.

 

“Ahora puede decir plenamente lo que he tratado de sugerir en mis artículos anteriores. Dos meses más de un Gabinete MauraLa Cierva, y habríamos tenido que pasar por la vergüenza definitiva de la intervención armada, en nombre de la civilización.

 

“Hasta ahora no se habían agitado más que los socialistas y algunos diarios radiales, pero ya empezaban a interesarse en la cuestión los liberales moderados.

 

“Se estaban constituyendo a toda prisa en Londres y otras ciudades inglesas Comité en defensa de las víctimas de la agresión española, a imitación del Comité de París … y de índole análoga -¿no asciende ello el valor?- a los que funcionan para protección de los cristianos en los Balcanes y de los negros del Congo.

 

“ …. Dado el incremento que la agitación iba tomando, su término inevitable habría sido que Francia e Inglaterra, de acuerdo para este asunto con Alemania, adoptasen un actitud intervencionista en las cosas de España”.

 

Reflexionau, amics mes, sobre lo qu’acabau de sentir, i diezme-ara de quina part està el vertader patriotisme; si de part d’aquell home funest per obra del qual una intervención armada sería caiguda demunt la nació, i lo qu’es pitjor encara, uina intervención justísima perque seria per la llibertat o el dret modern; o de part Nostra, de part dels qui haurem impedit, aquexa vergonya fins renunciant a les ventatjes que per contracop hauriem obtengudes, ja que molts han dit: un quan tems més de Maura, i la república es un fet.

 

Jo pertenesc a un partir qui va rebre directamente el cop de la reacció maurista; el meu treball periodistic tenia per tribuna un estimadissim periòdic, “El Poble Català” víctima en primer lloc de les ires gubernamentals. Aqueixes ires, genuinamente burgueses, haurán catgut, no ho oblideu, sobre aquestes deux coses excelses: primer, la llibertad de pensament en els dos organismos Essentials de la Premsa i l’Escola; segon, la classe treballadora, ont ells veuen clarament el perill de demà.- Ells! ¿I qui son ells? Ja els conexeiu: ¿no veis aquex famós home de ca seua, qui, com diu ell, “no s’afica en res” abomina d’aqueixa alta cosa, la Política, repetix cada día el seus gestes d’esclau o de autómata, adora la mà dura qui pega, veu en la religió un pòliça de segurs de la bossa pròpia, vol sacrificar tot afany ideal o espiritual a la baixesa grossera de lo qu’en dieu interessos materials, supeditant l’ànima en el cós, la concessió d’una carretera a la llibertat i a la sobiania pública, base de civilización? Aquex home vos dirà: “dicen que no hi ha llibertat, i jo encara no m’en he temut. Jo fas avui exactamente lo metéis qu’am qualsevol altre govern. Ningú se posa am mi, perque jo no’m pós an ningú”. Ah! Aqueix home no en sab res, de la noble inquietut qui ens empeny generosamente a un ideal de progressiva millota, de progresiva conciencia, d’ascenció en l’escala evolutiva dels homes i dels pobles. Aqueix home no en sab res del tant se m’en dona qui mos fa despreciar el “qué diran” imbècil i l’isolament a qu’ens  condemna com a heretics i rèprobs la mateixa societa ingrata que noltros volem regenerar. Aqueix home no en sab res de l’indiferència am qu’acceptam per un ideal quixotesc i nobilissim la calumnia dels que, interessadament ens motejen de malvats; l’indiferencia am qui arrostram la privació, la miseria, la persecució, el perill personal, l’empresonament fins la mort!! Aqueix home es, al carrer, un transeúnte i no un ciutadà; dins ca seua es un individu un subjecte, i no un home!

 

Ja veix, doncs, que fins aquell patriotisme tan exalçat pels qui ens besanten d’antipatriotes, es més aviat nostre que d’ells. ¿Quina patria construirán ells, desd’el racó de xemeneia o l’escriptori familiar? La patria se construeix en la plaça pública, damunt la llibertat dels ciutadans, perque patria vol dir sobirania de ciutadns lliures o no vol dir res; la patria es vida, i no mort, de ciutadans i de nacions; ja veis qui te dret, ells o nolstros, els homes de esclavitud o els homes de soberanía, els homes de mort o els homes de vida, a cridar com noltros ¡Visca Mallorca! o ¡Visca Catalunya! o ¡Visca Espanya!

 

Jo voldría aportar en aquest “mesting” una nota de serenitat. Jo no tinco di contra ningú. Jo declar aquí seintir un gran dolor al veurém obligat, per imperi de ciudadanía, a protestar d’un home en qui, en temps llunyans, quan lo de Cuba, vaig aplaudir una voluntad de justicia. L’actitud meua de llavors, justifica la sinceritat meua d’avui. Nostros, serenamente, venim aquí a dir avui a la terra d’en Maura que no tot som un aplec gregari d’admiradors de la notablitat local, com a idólatres del poder, enamorats del prestigi dels alts càrrecs oficials. Y desde aquí també salud als qui, estante encare baix de les banderes d’un hiome qui’ls ha arrastrat desd’el partir lliberat fins a la nova reacció apostólica, no gosen deseampararlo a pesar de sentirse de cor entre noltros, a pesar d’aplaudir desde lluny les postres paraules.

 

Quin alè¡ Dirieu que Quatre meses de mordaça fan avui més deliciosa la sensación de la relativa llibertat!

 

Però, ciutadans, es precís que la situació no torni, i aquest es el fi principals del postres “meeting” ¿Volèn la llibertat? Dons feis-vos dignes d’ella. Si voltros sentiu prenament el sobirà que hi ha segons la Constitució dins cada un de voltros, ¿què podràn tots el poders executius del món? No bos dexeiu mai més usurpar la vostra soberanía. No dormiu. Y si l’hora del perill arriba, parlau, parlau, sense por, qu’un sol mot desfarà totes les potencies enemigues.

 

Ja conexèu les clares menaces del derrer discurs d’en Maura. Parlava, sense mitjes tintes, de modificar el Còdic Penal per a fer impossible (segons ell) el retorn dels fets de Juliol. Es dir, volia aixecar la suspensió de garantíes, quan ja no hi haría garantíes. Se proposava, subrepticiamente, escapsar encara un poc més la Constitució, encarregant a une Corts orginàries lo que sols podia esser objecte d’unes Corts Constituients reaccionàries. Tal era aquella famosa “revolución desde dalt” a la qu’havia de respondre, fatalmente, justamente la “revolución desde abaix”. Y j qu’ells, en els fets revolucionàris, volen indagar les primeres causes, les induccions, i castrigarles, ja podien comensar per castigar.se a si mateixos com autors d’una gran excitación al desordre, per intolerable provocación.

 

Axó indubtablement era una prova més de que “la llibertad s’havia fet conservadora”, com ho eren també aquells desitjos d’autonomía municipal, mil vegades manifestats p’en Maura i qui varen tenir expléndida confirmación am les coaccions governatives damunt els regidors qui no volien protestar, per orde, dels fets de Juliol.

 

Però aquella Menga de nous atacs a la llibertat será un fer si en Maura torna a esser gover amb una confirmación de poders per part de l’opinió pública. Y l’opinió pública son voltros. No tenc de dirvos res mes. Si voleu la llibertat,. Guanya-la cada día, cada moment.

 

Ara, al surtir d’aquí, tots mos separarem. Pero jo voldría qu’aqueixa separación no fos més que material, i que l’unió d’aquest instant fos persistent i continua entre tots noltros. Fins i tot  sense comptar que devem impedir el retorn del govern catgut, tenim ara metéis una tasca a fer. El govern actual, vengut per impuls de totes les esquerres, dinàstiques i antidinàtiques, politiques i socials, ha d’exercir en sentit d’esquerra un regeneradora acció. No oblidem que precisamente als partits d’esquerra partota l’obra de reforma i renovamente, mentres les dretes tenen per fi arrelar l’obra lliberal i progresiva. Qua nels partirs d’esquerra están passius, le dretes usurpant-los l’actitivtat, fan retrocedir als pobles i els temps. Entre les conclusions d’aquest “meeting”, una n’hi ha qui pertany a la obra del govern actual com el netejament d’una taca: parl, naturalmente, de l’abolició de la llei de jurisdiccions, abolición coronada am la reforma del Còdic de Justicia militar anacrònic, pera fer imposible el retorn de la crudel repressió.

 

Reclamen-las desd’ara am tot el viril esforç ciutadà que avui ens ajunta.

 

Y ara, reculliu el mot d’ordre de que os parlava; i al defora, en la vida diaria d’aquesta ciutat qui confon la pau am la mort i té un ideal de tomba com a concepción de la ciudadanía, noltros, cívicamente, unim les mans pera l’obra de llibertad, pera l’obra de vida.

 

HE DIT

 

Gabriel Alomar i Villalonga

 

EL OBRERO BALEAR

Núm. 400, 6 de noviembre de 1909

 

 

D. Alejandro Jaume

 

Nunca en la vida me había visto obligado a venir aquí a la plaza pública y levantar la cabeza por encima de la muchedumbre desconocida para proclamar en alta voz mi inocencia de ciudadano y protestar airadamente contra la situación desastrosa a que nos ha llevado la política de un gobierno que ha blasonado siempre de liberal pero que los hechos han venido a demostrar que ha confundido la libertad con la tiranía.

 

Y lo verdaderamente incomprensible es que esa política negra y represiva haya hallado un verbo en un hombre que abrió sus ojos ante la luz purísima de nuestro cielo y aspiró en sus mocedades el aire perfumado de nuestras montañas.

 

Dijo que era un honor para el reivindicar públicamente el prestigio de todos aquellos grandes hombres que habían atacado duramente la política inquisitorial del gobierno conservador y que ese gobierno, a falta de otros medios había lanzado sobre nosotros toda suerte de bajezas y de iniquidades. (Muy bien).

 

D’annunzio, Anatole France, Jaurés, el blanco de todas las iras no son ciertamente despreciables anarquistas; son bien al contrario los grandes apóstoles de la humanidad que llevan en su mano vigorosa la antorcha de la civilización; son los mismos que un día ponen su vida y su prestigio en defensa de la inocencia de Dreyfus y consiguen con su rehabilitación borrar de la historia de Francia aquella mancha ignominiosa: son los mismos que han puesto siempre todas sus fuerzas al lado de los desventurados. Poloneses, son los que recogen siempre los grandes alientos de la humanidad. Como no son anarquistas aquellos 50.000 ingleses que en Trafalgar Square, frente a la estatua de Wilson, acordaron recabar del gobierno español la abolición de los consejos de guerra: como tampoco somos anarquistas ni incendiarios, ni profanadores de cadáveres; nosotros los que estamos aquí reunidos que en aquellos momentos críticos no pudimos, dominados por el temor de desplegar nuestros labios, pero sí pudimos y así lo hicimos, enviar espiritualmente, por encima de las fronteras un apretado abrazo de hermandad a todos aquellos grandes hombres que recogían los alientos que salían de nuestros pechos angustiosos. (Grandes aplausos).

 

Lo peor del caso es que los conservadores ni se arrepienten no se enmiendan. Arrojados del poder, lamentan con dolor no haber podido dejar un sello regresivo en el Código Penal. La experiencia está divorciada del partido conservador. En países de libertad absoluta no se registra esa morbosidad del terrorismo y en cambio abunda en Rusia y en España donde existe una legislación represiva verdaderamente vergonzosa. Es solo con el amor como se resuelven los grandes problemas de la vida; es abriendo los brazos a las grandes reivindicaciones de la conciencia y no apelando a leyes represivas.

 

Por eso cuando las muchedumbre levantan el estandarte rojo de sus reivindicaciones, los gobiernos de paz deben abrir sus ventanales a todos los aires renovadores.

 

Los mausers y las bayonetas llevarían a esas muchedumbres a la violencia y ensangrentarían las páginas de la historia (Grandes y estrepitosos aplausos coronaron el discurso del joven orador. La ovación que se le tributó le obligó a levantarse y saludar al público varias veces.)

 

oooooOooooo

 

Una carta de Fabra Ribas

 

París, 27 octubre 1909

 

Al compañero Lorenzo Bisbal

Palma de Mallorca

 

Mi muy querido amigo: He visto en algunos periódicos españoles un telegrama dando cuenta de las manifestaciones hechas por mí en el “Tivoli Vaux Hall” y en “L’Humanité”.

 

En vez de rectificar le envío el texto publicado en el órgano de nuestros camaradas franceses. Usted verá que ha habido una mala interpretación por parte de ciertos corresponsales.

 

De todos modos, Vd. adivinará ya la verdad. Bastante sabe Vd., que nunca sostuve relaciones de ninguna clase con el director de la Escuela Moderna, a quien ni de vista conocía.

 

Cuando a la intervención de Ferrer en los acontecimientos de la “Semana Trágica”, puedo afirmarle que todo lo dicho por la prensa burguesa es absolutamente falso y eminentemente ridículo.

 

La huelga de Barcelona, propagada luego por todo los pueblos de Cataluña, fue proclamada por lo elementos sindicalistas, anarquistas y socialistas de la región catalana. Ni se consultó a Ferrer para nada ni había para que consultarle.

 

Ferrer no perteneció nunca a ninguna organización, y lo que pudo hacer individualmente no interesó jamás a las organizaciones obreras, que se mantenían completamente alejadas del reducido círculo en que Ferrer actuaba.

 

Esta es la verdad.

 

Cuanto a la acción de los socialistas catalanes durante y después de la misma es muy clara.

 

Los socialistas somos contrarios a la guerra. Lo fuimos antes de que se declarara y continuamos siéndolo ahora. Sentimos naturalmente la muerte de los soldados españoles que caen en los campos de batalla; pero sentimos igualmente el sacrificio que se impone en vidas y haciendas a esos habitantes del Rift que no han cometido otro crimen que el de querer defender su territorio con igual tesón y con idéntico derecho que los españoles defendieron el suyo en 1808 contra las tropas de Napoleón.

 

Pero como Vd, sabe, nosotros somos contrarios a la guerra. No sólo de palabra, sino también en el terreno de los hechos.

 

En Cataluña más que en ninguna otra parte de España, el Gobierno se propuso sofocar la protesta de los trabajadores, y éstos ante tal exabrupto hicieron lo que debieron: se rebelaron.

 

A la guerra se opusieron con la insurrección. Este fue el grito; “antes la insurrección que la guerra! Con que socialistas, anarquistas y sindicalistas catalanes se lanzaron a la calle.

 

No creo que debamos arrepentirnos de nada.

 

Los sucesos de Barcelona han sido una especie de purga para las clases dominantes de España. Ellos han sido también una lección para los ridículos conservadores y especialmente para esa caricatura de dictador que se llama Maura.

 

Se nos reprocharan las violencias cometidas durante los acontecimientos de Julio. Pero ¿y las violencias que se cometen contra los moros? ¿No son estas mucho más grandes y mucho más inicuas que aquellas?

 

Ya, ya pesaremos cuentas con los onservadores los neos de España.

 

Unos y otros –que no forman más que un solo fenómeno- han deshonrado a España con una guerra injusta, primero; y luego, con una represión bárbara, fundada en una delación infame y cobarde.

 

Los portaestandartes del catolicismo nos deshonran y nos humillan ante Europa. La vida debemos jugarnos para acabar con ellos, y evitar que ellos acaben con España.

 

Salude efusivamente a los amigos de esa querida isla.

 

Un abrazo de su compañero.

 

MARIO ANTONIO

  

EL OBRERO BALEAR

Núm. 400, 6 de noviembre de 1909

 

fideus/