Jordi Sansó    |    SON SERVERA |

Li deien En Mora. Uns seixanta anys. Casat. Treballava de marjador amb En Tòfol Saco i tot i que no petanyía a cap partit, li agradava parlar i discutir de temes polítics. Per això el mataren. No existí altre motiu.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 160

 

fideus