Sebastià Alorda                               |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME

(Mallorca s.XIX-XX) Sindicalista. Sabater d'ofici. Feu part del primer grup d'obrers internacionalistes de Palma, i fou un dels membres més destacats de la Federació Local de Societats Obreres (creada a 1870). Representà la societat obrera de sabaters de Palma en el III congrés de sabaters de la Regió Espanyola (Barcelona 1873). Més tard, fou una de las figures cabdals en la reorganització del moviment obrer dels anys vuitanta del segle XIX. El 1881, participà en la fundació de la Unió Obrera Balear i en la creació de la federació local de Palma de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE), a la cual no aconsegui integrar la Unió Obrera. Malgrat això, col·laborà en la publicació Unión Obrera Balear i fou membre de la comissió organitzadora d'un mont de pietat (1883). Va esser el primer president de l'Ateneu Obrer Mallorquí (1890). Anys més tard, restà al marge de la nova empenta que adquirí el moviment obrer amb la direcció dels socialistes, però el 1914 presidí una comissió propagadora de la Federació Regional Obrera que, ràpidament, es convertí en una Federació Regional de la Solidaridad Obrera

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. 133

 

fideus/